Powered by Google!       
 
     เกี่ยวกับโครงการ HKM
    ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลภาคเหนือตอนล่าง
    ที่มาและความสำคัญของโครงการ : 
           ยุคแห่งการแข่งขันในปัจจุบัน โรงพยาบาลในฐานะที่เป็นองค์กรที่ให้บริการสุขภาพ ต้องเผชิญกับสภาวะ
    ของการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพที่ทวีความรุนแรงเป็นลำดับเพื่อตอบสนองความต้องการและบริการ
      ให้เหนือความคาดหวังของผู้รับบริการจึงทำให้กระแสความตื่นตัวในการพัฒนาโรงพยาบาลมีแนวโน้ม
  เกี่ยวกับโครงการ HKM...............     สูงขึ้นทุกโรงพยาบาลจึงได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพในงานที่ปฏิบัติ ก่อให้เกิดกิจกรรมคุณภาพด้านคุณภาพ
      ที่มาและความสำคัญของโครงการ     อย่างมากมายอีกทั้งมีการรวมตัวในลักษณะการทำงานคร่อมสายงานกันมากขึ้น เกิดความรู้เฉพาะในกลุ่ม
      วัตถุประสงค์ของโครงการ     ทีมงานเท่านั้น แต่ทว่าความรู้ที่ได้มายังไม่มีการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทีมงานอื่น ๆ สาเหตุอาจ
      ผู้ให้คำปรึกษาและผู้สนับสนุนของโครงการ     เนื่องมาจากวัฒนธรรม วิถีการดำเนินชีวิต นิสัยของคนไทยที่ไม่ชอบการแสวงหาความอีกทั้งวิธีคิดของคน
      ผู้บริหารและผู้จัดการ     ในสังคมไทยมักจะเก็บความรู้ไว้เฉพาะตนไม่แพร่งพรายให้ผู้อื่นรู้ ต่อเมื่อบุคคลเหล่านี้ได้ลาจากองค์กรไป
      ทีมงานโครงการ     ทำให้ความรู้ที่มีอยู่ติดกับตัวบุคคลได้สูญหายไปพร้อมกับคน ซึ่งเป็นความสูญเสียอย่างมหันต์ขององค์กร
  ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ          นอกจากนั้นโรงพยาบาลต่างๆ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลไปได้สักระยะหนึ่ง เมื่อพบปัญหาจึง
  รวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ     เกิดความต้องการคำปรึกษาจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ที่ผ่านการรับรอง พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลในลักษณะการ
  ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ     แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยวิธีลัด อีกทั้งการมองหาวิธีในการเพิ่มโอกาสการสร้างคน สร้างงานและพัฒนาฐาน
  หัวหน้าพาทบทวน     ความรู้ขององค์กร เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
  มุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้           จากปัญหาและโอกาสในการพัฒนาดังกล่าวโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนล่าง จึงได้เล็งเห็นความ
  คลังความรู้-การจัดการความรู้     สำคัญของการนำการจัดการความรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน,พัฒนางานและพัฒนาฐานความรู้ในกลุ่ม
  โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ     โรงพยาบาลเครือข่ายและโรงพยาบาลของตน จึงสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ของ
  ข่าวแวดวงการจัดการความรู้     โรงพยาบาลเขตภาคเหนือตอนล่าง โดยได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจากสำนักงาน
  บทความเกี่ยวกับ KM     ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคมและสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งโรงพยาบาล
  บทความพิเศษเกี่ยวกับ KM     เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการมีความคาดหวังให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานประจำอย่างเป็นระบบ การแบ่งปัน
  บริการเชื่อมโยงพิเศษ     ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างกลุ่มโรงพยาบาลในลักษณะ
      เพื่อนช่วยเพื่อน
           นอกจากนั้นบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เรื่องการจัดการความรู้ และสามารถในการถ่ายทอด
      ความรู้ขยายไปทุกส่วนขององค์กรทำให้เกิดการจัดการความรู้ในงานทั่วทั้งองค์กรเกิดการสร้างคน , 
    สร้างงาน ,ขยายฐานความรู้ และนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อันจะสร้างความสามารถในการู้
    แข่งขันขององค์กรไดอย่างยั่งยืนในที่สุด
    (ดาวน์โหลด pdf 63 KB )   
   
    เป้าหมาย / วัตถุประสงค์ของโครงการ : 
         1. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม
    เครือข่ายโรงพยาบาลในระยะเริ่มต้น และขยายผลไปยังโรงพยาบาลที่สนใจโดยดำเนินการผ่านทั้งวิธีพบปะ
    เสวนา ประชุม สัมมนา และเครื่องมือสื่อสารทางอิเลคทรอนิกส์
         2. เพื่อสร้างและพัฒนาทีมจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ประกอบด้วยผู้จัดการความรู้ (CKO)
ติดต่อเรา     ,ผู้อำนวยความสะดวก(คุณอำนวย) และผู้ปฏิบัติการจัดการความรู้ (คุณกิจ) ให้มีความสามารถสร้างให้เกิด
      การจัดการความรู้ในโรงพยาบาลและดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งรวบรวมประมวลองค์ความรู้
      จากประสบการณ์จัดทำคู่มือสำหรับผู้จัดการความรู้,คุณอำนวยและคุณกิจในโรงพยาบาล
           3. เพื่อสรุปบทเรียนรู้ปัจจัยแห่งความสำเร็จ,อุปสรรคและข้อเสนอของการจัดการความรู้ในบริบทของ
      งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลนำมาเผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์ (Web site ,
      Web board ,Email loop)
           4. เพื่อสร้างรูปแบบการจัดการความรู้ในโรงพยาบาลที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรอื่นต่อไปได้
 
      กลุ่มเป้าหมาย / สมาชิกเครือข่าย 17 โรงพยาบาล อันประกอบด้วย: 
           1.   สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
           2.   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
           3.   โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
           4.   โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
           5.   โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
           6.   โรงพยาบาลกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
           7.   โรงพยาบาลเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
           8.   โรงพยาบาลชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก
           9.   โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
           10. โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
           11. โรงพยาบาลบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
           12. โรงพยาบาลวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
           13. โรงพยาบาลรัตนเวช จังหวัดพิษณุโลก
           14. โรงพยาบาลวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
           15. โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก
           16. โรงพยาบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร
           17. โรงพยาบาลแพร่ จังหวัดแพร่
      (ดาวน์โหลด pdf 72 KB )   
      
      ผู้ให้คำปรึกษาโครงการ
     
    รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
 
 
 
 
      ผู้ให้การสนับสนุน
      สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) :
     
    ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
   ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม
    e - mail : vicharn@kmi.or.th
    
 
 
 
     
    ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด
    ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารพัฒนาการเรียนรู้
    e - mail : prapon@trf.or.th
    
 
 
 
     
    นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล
   ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล
    e - mail : anuwat@ha.or.th
    
 
 
 
 
      ผู้บริหารโครงการ
      สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ :
     
    นายแพทย์องอาจ  เลิศขจรสิน
   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ
    e - mail : L_ONGART@hotmail.com
    
 
 
 
     
    ผู้ช่วยศาสาตรจารย์นายแพทย์สุรชาติ พจนสุภาวรรณ์
   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
    e - mail : Jee 3828@hotmail.com
    
 
 
 
 
      ผู้จัดการโครงการ
     
    คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ
   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
    e - mail : phaitoonc@nu.ac.th
    
 
 
 
      (ดาวน์โหลด pdf 106KB )   
    
      ทีมงานฝ่ายวิจัยและวิชาการ :
      1. ร.ต.อ.หญิงกิ่งแก้ว  สำรวยรื่น            e - mail : peerachaya@hotmail.com    
      2. นางสาวปรารถนา  เอนกปัญญากุล       e - mail : prathanaa@hotmail.com        
      3. นางสาวแสงทอง  ปุระสุวรรณ์           e - mail : saengthongk@hotmail.com   
      4. นางสาวศิริบังอร  ต่อวิเศษ                 e - mail : research_5@hotmail.com       
      5. นางสาวปวีณา  ภานุไพศาล                e - mail : panupaisan@hotmail.com      
      ทีมบริหารงานธุรการ :
      1. นางสาวดวงพร  ทั่งจ้อย
      2. นางสาวปาริชาติ  ดาวเรือง
      3. นางสาวปัทมา  บุญคง
      4. นางสาวสุธัญญา  พรมดำ
      5. นางสาวลัคนา  ทุบแสง
      6. นางสาวปิยนันท์  นวมครุฑ
      7. นางธีรนุช  เมฆนันท์ไพศิฐ
      ทีมงานสารสนเทศ :
      1.นายณัฐพล  คุ้มใหญ่โต                    e - mail : nattapon_k@hotmail.com        
      2. นายสัณห์ธนัช  ทองสุก                   e - mail : santanut_hsri@yahoo.com      
      3. นายธงชัย  กองแก้ว                        e - mail : thongchaik@nu.ac.th                  
      4. นางสาวเปรมจิตร  แย้มโพธิ์ใช้        e - mail : fujin_b@yahoo.com                   
      5. นายธนกร  โตทินา                         e - mail : title107@hotmail.com                 
      ทีมงานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนศึกษา :
      1. นางสาวอัปสร  จินดาพงษ์               e - mail : por125@hotmail.com                
      2. นางสาวณัฐพร  แก้วแดง
      3. นายณัฐพล  นามะวงศ์
      4. นายธนาสุข  พ่วงก้อน
    5. นายวินัย  พ่วงกระทุ่ม
    6. นายวันชัย  ชอบละคร
 ท่านไปรับบริการจากสถานที่ใดบ่อยที่สุด     7. นางสาววิระธิดา  แสงเรืองฤทธิ์        e- mail : virathida69@hotmail.com          
คลินิก
สถานีอนามัย
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลของรัฐบาล
    ทีมงานอาหารและที่พัก :
    1.นางสาวพุทธชาด  แก้วอนงคณ์
    2.นางธีรนุช  เมฆนันทไพศิฐ
    (ดาวน์โหลด pdf 55KB )   
   
   
 
 
  This site is best with browser at 1024x768 pixels   
  Web Designed by Hsri-it  
Web Master : Hsri-it 
 
  Mail to Friends... How to Use... Bookmark this Page... Print this Page...
NU mail   |   Link  |   Feedback   |   HKM Board   |

 Copyright @2004 Hsri Design. All rights reserved.Hospital Knowledge Management (HKM)