Powered by Google!       
 
      ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ HKM...
    1. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4 โครงการ
   
  ผู้อำนวยการ : นายแพทย์องอาจ  เลิศขจรสิน
 
  เกี่ยวกับโครงการ HKM   e - mail : L_ONGART@hotmail.com
  ข้อมูลของผู้เข้าร่วมโครงการ.......   
       โรงพยาบาลแพร่
       โรงพยาบาลพิจิตร 
       โรงพยาบาลวังทอง
       โรงพยาบาลรัตนเวช    
       โรงพยาบาลวัดโบสถ์   คุณอำนวย : คุณวันดี  ทับทิม
       โรงพยาบาลบ้านตาก
       โรงพยาบาลพิษณุเวช   e - mail : wandeetubtim@hotmail.com
       โรงพยาบาลบางระกำ   
       โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
       โรงพยาบาลชาติตระการ
       โรงพยาบาลเนินมะปราง
       โรงพยาบาลกำแพงเพชร         1.1 การเสริมสร้างความรู้ในการปฏิบัติตนของผู้ป่วยโรคหัวใจแบบครบวงจร
       โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก               คุณกิจ
       สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ               1. นางสาวขนิษฐา  เมฆอรุณกมล
       โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรฯ               2. นางวรภา  ดิถีวรกุล
       โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย               3. นางตวงทิพย์  ธีระวิทย์
       โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช               4. นางสาวปราณี  พิลึก
  รวมเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการ         1.2  การเตรียมยาปราศจากเชื้อบริการแก่ผู้ป่วย ในหอผู้ป่วย
  ประมวลภาพกิจกรรมในโครงการ               คุณกิจ
  หัวหน้าพาทบทวน               1. เภสัชกรศักดิ์ศิลป์  วิมุกตานนท์
  มุมแลกเปลี่ยนเรียนร               2. เภสัชกรหญิงดวงดาว  วงศ์จำปา
  โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ               3. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงเดช
  คลังความรู้-การจัดการความรู้               4. นางเอมรัตน์  วัฒนาณรงค์
  ข่าวแวดวงการจัดการความรู้         1.3 การจัดบริการสุขภาพเชิงรุกในชุมชนนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
  บทความเกี่ยวกับ KM               คุณกิจ
  บทความพิเศษเกี่ยวกับ KM               1. นางสาวสุวรรณ  วงศ์เจริญ
  บริการเชื่อมโยงพิเศษ               2. นางสาวสมศรี  คำพันธ์
                3. นิสิต / ผู้ป่วย
 
      2. โรงพยาบาลพิษณุเวช 3 โครงการ
     
    ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร : ภญ.วรรณศิริ  นิ่มพิทัษก์พงศ์
  e - mail : wansiriaey@yahoo.com
  
   
  CKO : คุณวัลภา  นิ่มเกียรติขจร
ติดต่อเรา
   
   
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณทิพวรรณ  สุวรรณโณ
 
    e - mail : pitsanuvej_hospital@yahoo.com
    
 
 
 
          2.1  การบริหารยาในโรงพยาบาล
                คุณกิจ
                1. ภ.ญ. พัจนา  เอิ้อประเสริฐ
                2. นางนวลศรี  ลิ้มเจริญ
                3. ภ.ญ.จินตนา  ณ ถลาง
                4. ภ.ญ.วงศ์สิริ  สารชาติ
          2.2  มาและกลับประทับใจ
                คุณกิจ
                1. คุณช่อกุลทิพย์  คงเชิญ
                2. คุณนาฎอนงค์  มีนาค
                3. คุณศิรินภา  พากเพียร
                4. คุณอิสราภา  รัตนทรงศรี
                5. คุณภัทรชานนท์  ชอบธรรม
                6. คุณศุภลักษณ์  อยู่ยอด
                7. คุณแสงเทียน  กาศสนุก
                8. คุณปวีณา  แก้วประเสริฐ
                9. คุณอิสราภา  รัตนทรงศรี
 
      3. โรงพยาบาลพิจิตรมี 3 โครงการ
     
    ผู้อำนวยการ : แพทย์หญิงสุนีย์  ธีระการุณวงศ์
 
    e - mail : phichithospital@hotmail.com
    
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณศิริวันต์  ยิ้มเลี้ยง
 
    e - mail : SIRIWAN496@hotmail.com
    
 
 
 
          3.1 การให้ข้อมูล / คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติในภาวะวิกฤติ
                คุณกิจ
                1. นางสาว บรรเจิด  ถึงกลิ่น
                2. นางสุกานดา  เมฆทรงกลด
                3. นางช้องมาศ  จักรวิเชียร
                4. นางอารม  ธรรมกวินวงศ์
                5. คุณนพรัตน์  เรืองศรี
          3.2 พิจิตรสุขภาพดีทั่วไทย(ขยายผลจากโครงการการใช้ผักปลอดสารพิษ
                ในการประกอบอาหารสำหรับผู้รับบริการอาหารของโรงพยาบาลพิจิตร
                คุณกิจ
                1. นางจารุภา  คงรส
                2. นางเกศสุดา  อานุสานนันท์
                3. นางนัยนา  ไชยวงศ์
                4. นางสาวประดับ  บุญเกษม
                5. นางนันทิมา  บุญประเสริฐ
                6. นายประศาสน์  แท่งทอง
                7. นายอินใจ  วงศ์รัตน์เสถียร
          3.3  โครงการพัฒนาวิชาการเพื่อลดอัตราการตายของผู้ป่วยภายในแผนกศัลกรรมโรงพยาบาลพิจิตร
                คุณกิจ
                1. นายแพทย์ธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล
                2. นางสาวสุนันท์  พิมพ์ศรี
                3. นางผ่องศรี  สิทธิวิรัตน์
                4. คุณเสนาะ  ดวงรัตน์
 
      4. โรงพยาบาลบ้านตาก 3 โครงการ
     
    ผู้อำนวยการ : นายแพทย์พิเชฐ  บัญญัติ
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : คุณเกศราภรณ์  ภักดีวงศ์
 
    e - mail : K_pakdeewong@yahoo.com
    
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณเทพทวย   มูลวงษ์
 
   
   
 
 
 
          4.1  โครงการประเมินผลและการดูแลทางด้านจิตใจของผู้ป่วยที่รับรักษาในโรงพยาบาล
                คุณกิจ
                1. นายแพทย์ชูชาติ  วิสัยพรหม
                2. นางสาวเทพทวย  มูลวงศ์
          4.2  โครงการ IT สานประจำ
                คุณกิจ
                1. คุณศรัญยา  อินภิรมย์
                2. คุณปิยวรรณ  ตัญตระกูล
                3. คุณสุภาภรณ์  บัญญัติ
          4.3  Home Health Care (HHC)
                คุณกิจ
                1. คุณปริญฎา  นิลประภา
                2. นางกานต์หทัย  หมีโชติ
 
      5. โรงพยาบาลพุทธชินราช 2 โครงการ 
     
    ผู้อำนวยการ : นายแพทย์วิชิต  บุณยะวรรธนะ
 
    e - mail : vichit@budhosp.go.th
    
 
 
 
     
    CKO : นายแพทย์สาโรจน์  สันตยากร
 
    e - mail : p_netkeaw@hotmasil.com
    
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณสามารถ  เอื้อมเก็บ
 
   
   
 
 
 
          5.1  การปฏิบัติการพยาบาลบนหลักฐานความรู้เชิงประจักษ์
                คุณกิจ
                1. นางสมจิตร  ชัยรัตน์
                2. นางสาวสนอง  สืบสายอ่อน
                3. นางสาวรุ่งเพชร  หอมสุวรรณ์
                4. คุณจิตตรา  รองวิริยะพานิช
                5. น.ส.อัญชลี  บัวทอง
                6. คุณนงลักษณ์  บุญเยีย
          5.2  High Alert Medication Management
                คุณกิจ
                1. ภก. สามารถ  เอื้อมเก็บ
                2. ภญ. พรชนก  แตงสมบูรณ์     
                3. นางวานิช  คำพุฒู
                4. คุณมันสวี  จารุสถิต
 
      6. โรงพยาบาลกำแพงเพชร 2 โครงการ
     
    ผู้อำนวยการ : นายแพทย์กำชัย  รังสิมันต์ไพบูลย์
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : แพทย์หญิงดรุณี  ตัณนิติศุภวงษ์
 
    e - mail : darunee_t19@hotmail.com
    
 
 
 
          6.1 เบาหวาน ความดัน เอื้ออาทร
              คุณกิจ
                1. คุณอำนวยพร  มหาวิไล
                2. คุณจงรักษ์  รอดเกษม
                3. คุณสิริเพชร  โกศิยะกุล
                4. คุณวรรณวิมล  พลับพลาทอง
                5. คุณวรรณ  ตินะลา
          6.2  รักษ์ ต้อง ลด
                คุณกิจ
                1. คุณวิเศษ  อุดมศิลป์
                2. คุณกนิษฐ์  สังข์สุวรรณ
                3. คุณไพโรจน์  สุขสำราญ
                4. คุณนิวัฒไชย  นิรัตติศรัย
                5. ( ตัวแทนจากฝ่ายการพยาบาล )
 
      7. โรงพยาบาลรัตนเวช 2 โครงการ
     
    ผู้อำนวยการ : นายแพทย์อุดม  วาริทนันท์
 
    e - mail : RVJ138_3@hotmail.com
    
 
 
 
     
    คุณอำนวย : แพทย์หญิงกิตติมาพร  กิตติมานนท์
 
    e - mail : RVJ138_3@hotmail.com
    
 
 
 
          7.1 พยาบาลมืออาชีพ
                คุณกิจ
                1. คุณกาญจนา  หนูคำ
                2. คุณสุปราณี  คำมา
                3. คุณพัชรี  ทรงอยู่
                4. นางสาวนงรักษ์  กำเนิด
          7.2  หัวหน้างานในฝัน
                คุณกิจ
                1. คุณสุภาพร  ทาโส
                2. คุณโนลี  คงสมเพชร
                3. คุณพยง  เย็นเพชร
                4. คุณนภสกร  อารีพงษ์
      8. โรงพยาบาลแพร่
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO :
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย :
 
 
 
 
 
 
      9. โรงพยาบาลวังทอง
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO :
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณเนาวรัตน์   บู่ทอง
 
 
 
 
 
 
      10. โรงพยาบาลวัดโบสถ์
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : คุณเรือง   ไกรคง
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณรวีวรรณ   พรมจาด
 
 
 
 
 
 
      11. โรงพยาบาลบางระกำ
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : แพทย์หญิงสุตริน   รัตนานนท์
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณวัชรี  เฉยทอง
 
 
 
 
 
 
      12. โรงพยาบาลบางกระทุ่ม
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : คุณสุกัญญา  ธีระวรรณ
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณประนอม   ฤดี
 
 
 
 
 
 
      13. โรงพยาบาลชาติตระการ
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO :
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณอุษา  โทจำปา
 
 
 
 
 
 
      14. โรงพยาบาลเนินมะปราง
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : คุณเบญจวรรณ  อินวิเชียร
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณรัชนิฐตา บัวชื่น
 
 
 
 
 
 
      15. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : พ.อ.สมนึก  บงกชมาลี
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : ร.อ.หญิงมลฤดี  โภคศิริ
 
 
 
 
 
 
      16. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO :
 
 
 
 
 
 
     
    คุณอำนวย : คุณนฤมล  ปั้นลี้
 
 
 
 
 
 
      17. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
     
    ผู้อำนวยการ :
 
 
 
 
 
 
     
    CKO : คุณสมถวิล  จึงกระแพ
 
 
 
 
 
 
     
  คุณอำนวย : คุณดุจดาว  ทัพเบิก
 ท่านไปรับบริการจากสถานที่ใดบ่อยที่สุด
คลินิก
สถานีอนามัย
โรงพยาบาลเอกชน
โรงพยาบาลของรัฐบาล
   
   
 
 
  This site is best with browser at 1024x768 pixels   
  Web Designed by Hsri-it  
Web Master : Hsri-it 
 
  Mail to Friends... How to Use... Bookmark this Page... Print this Page...
NU mail   |   Link  |   Feedback   |   HKM Board   |

 Copyright @2004 Hsri Design. All rights reserved.Hospital Knowledge Management (HKM)